Archeologický průzkum Malého nádvoří 2021

Stávající stav Malého nádvoří a nutná obnova

V letošním roce bylo nutné přistoupit ke stavební obnově Malého nádvoří, respektive ke stabilizaci sklepní klenby pod kaplí sv. Barbory, a také dnes již nefunkční podzemní chodby sloužící původně jako spojovací provozní koridor mezi kuchyní a dalšími částmi hradu. Vlivem vysoké vlhkosti a dosluhující dešťové kanalizace došlo k nadměrnému přemokření obvodového zdiva, poškození fasád a dalšímu chátrání podzemních struktur. Bude proto položena nová dešťová kanalizace a následně bude nádvoří uvedeno do původního stavu, aby do sezony 2022 vstupoval hrad s tradiční nabídkou několika prohlídkových okruhů a to včetně prohlídky věže, která musela být v letošní sezoně z výše popsaných důvodů uzavřena.

ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Archeologický průzkum, který předcházel obnovám, začal pod vedením Mgr. Renaty Tišerové z NPÚ, Územního odborného pracoviště v Liberci, v červnu a byl ukončen v září. Výzkum se soustředil na celou plochu horního, tzv. Malého nádvoří, které se nachází v úrovni prvního patra hradu při vstupu do kaple. Celá plocha byla podrobně prozkoumána do hloubky cca jednoho metru tak, jak vyžadoval plánovaný stavební zásah.

Nové poznatky

Z výsledků archeologického výzkumu lze odvodit několik zásadních informací doplňujících dosavadní znalosti o stavebním vývoji objektu. Nejzásadnější zjištěním je skutečnost, že v místě výzkumu byla potvrzena existence raně středověkého hradiště, které předcházelo výstavbě středověkého hradu, datace ale není známa. Samotný středověký hrad, o jehož podobě se ví jen velmi málo, se podařilo obohatit o další budovu, která překvapivě nekoresponduje se stávajícím půdorysem hradu, ale vybíhá do plochy hradního nádvoří.

Hmotu samotného hradiště bohužel prozkoumat nelze, neboť ho kryje stavba věže a části budovy zvané Ostrý roh, takže se k této části lokality bez razantních zásahů nelze dostat. Je ale zřejmé, že hradiště bylo umístěno na nejvyšším výchozu skalního podloží a  po jeho zániku někdy na přelomu 12. a 13. století došlo pravděpodobně k výstavbě středověkého hradu.

Odhalena byla i část vrcholně středověké hradby a část obvodového zdiva jednoho z hradních paláců, který je dnes zapojen ve hmotě mladšího zámku. Nově objevené renesanční staveniště jednoznačně doložilo výstavbu kaple sv. Barbory včetně destruktivních zásahů, které za účelem výstavby kaple porušilo hmotu středověkého hradu. V mladších obdobích se podařilo prokázat opakované snahy o odvodnění nádvoří v podobě odvodňovacích kanálů – starší v podobě dřevěného potrubí, mladší pak v podobě kanálu zděného z cihel.

Dalším poznatkem proběhlého průzkumu je i objev lokální výroby cihel na Malém nádvoří, a to z doby 16. století, kdy byl hrad přestavován do renesanční podoby. Cihly byly použity k výstavbě renesančních křídel – poznatek je o to cennější, že tehdejší zvyklostí bylo vozit na místo stavby/přestavby již cihly hotové z blízkých cihelen.

Z archeologického výzkumu pochází velké množství movitých archeologických artefaktů, zejména zlomků keramiky a kovových předmětů, množství zvířecích kostí, kachlů, několik fragmentů architektonických článků, mincí, šperků či součástí oděvu a doklady lokální výroby cihel – viz výše.

Prezentace výsledků archeologického průzkumu pro veřejnost

Nejzajímavější a nejvýznamnější nálezy budou po  laboratorním ošetření vystaveny ve stávající archeologické expozici archeologie přímo na hradě. V plánech pro rok 2022 je také panelová výstava věnovaná průběhu a výsledkům archeologického výzkumu s texty a doplňujícími fotografiemi doplněná o interaktivní 3D model odhalené archeologické lokality, který umožní návštěvníkům doslova „nahlédnout“ do historie hradu a zámku Grabštejn.

Archeologický průzkum vedla Mgr. Renata Tišerová, NPÚ, ÚOP v Liberci.

Kontakt na Mgr. R. Tišerovou:

Telefon: 485 222 430, mobil.: +420 602 118 613

E-mail: tiserova.renata@npu.cz