Regulamin zwiedzania

Instytut Dziedzictwa Narodowego,
Regionalna Administracja Dziedzictwa w Sychrowie, Regulamin wizyt

Artykuł 1 - DOSTĘPNOŚĆ DO OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Przez obszar należy rozumieć teren obejmujący całość historycznego budynku, tj. wszystkie budynki, dziedzińce, drogi, parki, ogrody i inne części budynku (zwane dalej „obszarem”). Wchodząc na teren, odwiedzający zobowiązuje się przestrzegać tych zasad i postępować zgodnie z instrukcjami wydanymi przez upoważniony personel administracyjny budynku.

Obszar jest podzielony na trzy części w zależności od dostępności:

1.części obiektu swobodnie dostępne dla publiczności w godzinach otwarcia

2.części budynku dostępne tylko po uiszczeniu opłaty za wstęp

3.części budynku niedostępne dla publiczności

Artykuł 2 - ORGANIZACJA  WIZYT

1.Kasa jest otwarta w dni powszednie od 10:00 do 15:00 w weekendy w kwietniu, od 10:00 do 16:00 w maju (z wyjątkiem poniedziałków), od 9:00 do 16:00 w czerwcu (z wyjątkiem poniedziałków), od 9:00 do 17:00 w lipcu i sierpniu, od 10:00 do 16:00 w wrześniu (z wyjątkiem poniedziałków), od 10:00 do 15:00 w weekendy w październiku.

2.Czas rozpoczęcia poszczególnych wycieczek oraz aktualne informacje na temat wycieczek podane są w kasie budynku i na stronie internetowej: [01]www.hrad-grabstejn.cz[02]

3.Wycieczki są podzielone na trasy bez asysty przewodnika i na trasy wyłącznie dostępne z przewodnikiem.

4.Odstępy czasowe między poszczególnymi wycieczkami są określane przez administrację budynku. Ilość zwiedzających podczas wycieczki po zamku jest ograniczona ze względu na stan zamku i bezpieczeństwa zwiedzających.

5.Wycieczki z przewodnikiem organizowane są w grupach co najmniej 5 osób, wliczając osoby z bezpłatnym wstępem.Grupa z mniej niż 5 zwiedzającymi będzie czekać na rozpoczęcie kolejnej wycieczki, niezależnie od liczby zwiedzających.Wyjątków udziela kierownik administracji budynku. W przypadku ostatniej wycieczki dnia, odbędzie się ona niezależnie od liczby odwiedzających.

6. Istnieje możliwość zarezerwowania wycieczki dla grup i osób indywidualnych .Dokładna data i godzina  zwiedzania musi być wcześniej uzgodniona na piśmie, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem elektronicznego systemu rezerwacji z zarządem obiektu. Jeśli  grupa lub osoba która dokonała rezerwacji nie zgłosi się co najmniej 15 minut przed uzgodnionym czasem wycieczki w kasie budynku,  rezerwacja wycieczki zostanie anulowana. Zarząd obiektu zastrzega sobie prawo do dodania do grupy z rezerwacją innych osób w celu  osiągnięcia wymaganej minimalnej liczby osób .

Artykuł 3 - OPŁATY ZA WEJŚCIE

1. Za wycieczki po płatnych częściach obiektu należy uiścić opłatę z góry. Opłaty za wstęp i  rabaty są ustalane na podstawie decyzji obowiązującej w danym roku wydanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, Regionalny Urząd Dziedzictwa w Sychrowie. Informacje o cenach są dostępne w kasie obiektu.

2.Po uiszczeniu opłaty za wstęp odwiedzający otrzymuje bilet (kierownik grupy otrzymuje bilet  grupowy). W przypadku wycieczek z przewodnikiem godzina wycieczki jest wyraźnie wskazana na bilecie.

3. Jeśli gość nie zjawi się na wycieczkę w czasie wskazanym na bilecie, ważność biletu wygasa.

4. Zakupionych biletów nie można zwrócić ani wymienić.

5. Odwiedzający są zobowiązani do okazania biletu przy rozpoczęciu wycieczki, zachowania go przez cały czas trwania wycieczki i na okazać go ponownie na żądanie.

Artykuł 4 - ZWIEDZANIE OBIEKTU ZAMKOWEGO

Przy zwiedzaniu zarówno części zewnętrznej jak i wewnętrznej , odwiedzający są proszeni o zwracanie większej uwagi na nierówności nawierzchni, wąskie przejścia lub inne zagrożenia, które odpowiadają historycznemu charakterowi wymienionego budynku. Odwiedzający jest zobowiązany do zwrócenia szczególnej uwagi na swoje bezpieczeństwo, swoich dzieci i ewentualnie innych powierzonych mu osób. Przy złej pogodzie, wietrze i w zimie odwiedzający jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności przed spadającymi gałęziami, śniegiem i lodem.

2.W uzasadnionych przypadkach administracja obiektu może zamknąć część budynku.

3.Dzieci poniżej 15 roku życia mogą wejść do budynku tylko wtedy, gdy towarzyszy im osoba w wieku powyżej 18 lat, która jest odpowiedzialna za  zachowanie dziecka zgodne z wymogami przepisów dla zwiedzających.

4.Dozwolone jest poruszanie się wyłącznie po wyznaczonych i oznakowanych trasach we wnętrzach wymienionego budynku.

5. Tłumaczenie tekstu przewodnika jest dozwolone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu i tylko wtedy, gdy nie jest możliwe zapewnienie tłumaczenia w języku obcym przez przewodnika zabytku, w tekście obcojęzycznym lub ewentualnie poprzez sprzęt audio.Podczas tłumaczenia zawsze należy dbać o etykietę i zasady dobrego zachowania wobec innych zwiedzających.

Artykuł 5 - OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO ZABYTKÓW KULTURALNYCH

1.Odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania instrukcji pracowników administracji budynku w obiekcie. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji lub nakazu wydanego w interesie bezpieczeństwa zwiedzających, ochrony obiektu i zbiorów, zwiedzający zostanie wydalony z lokalu bez rekompensaty za wstęp i jego obowiązkiem jest natychmiastowe opuszczenie terenu obiektu. Ponadto odwiedzający ponosi ryzyko kary na podstawie ogólnie obowiązujących i prawnych przepisów.

2.W celu ochrony budynku, zwiedzających i wyposażenia , wybrane obszary zewnętrzne i wewnętrzne są monitorowane przez system nadzoru wideo.

3. Osobom, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są nietrzeźwi lub zażywają narkotyki, dostęp do pomieszczeń jest całkowicie zabroniony.

4. Wejście do budynku nie jest dozwolone dla osób w mocno zabrudzonych, nieodpowiednich (skąpych) lub w inny sposób niewłaściwych ubraniach.

5. Palenie i manipulacja otwartym ogniem jest zabroniona we wnętrzach obiektu.

6.W przypadku pożaru lub innego incydentu goście zobowiązani są do przestrzegania instrukcji upoważnionego personelu administracji budynku. Palenie na zewnątrz może być dodatkowo regulowane przez poszczególne postanowienia tego regulaminu.Ze względów bezpieczeństwa odwiedzającym nie wolno wnosić do wnętrza budynku żadnej broni palnej, materiałów wybuchowych i innych broni w tym ich replik.

7.Dostęp do wnętrz jest zabroniony z nieporęcznym bagażem, nieodpowiednim nakryciem głowy, torbami, parasolami i zwierzętami.

8.W momencie stwierdzenia utraty lub uszkodzenia wyposażenia wszyscy odwiedzający znajdujący się w tym czasie na terenie obiektu są zobowiązani do przestrzegania wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, oczekiwania na przybycie policji i przestrzegania jej instrukcji.

9.Zabronione jest uszkadzanie lub narażanie w inny sposób budynku, jego wyposażenia , parku lub ogrodu lub jakichkolwiek innych terenów w okolicy.

W szczególności zabronione jest:

1.dotykanie, pisanie, malowanie i grawerowanie  ścian, przedmiotów lub uszkadzanie ich w jakikolwiek sposób;

2.opuszczenie wyznaczonych tras podczas wycieczki z przewodnikiem, odchodzeniu od przewodnika i grupy;

3.Hałasowanie ( rozmawianie, puszczanie muzyki, śpiewanie, korzystanie z telefonów komórkowych i przenośnych urządzeń odtwarzających, głośne mówienie i inne podobne działania) w stosunku do innych gości lub przewodnika, które mogłyby przeszkadzać zwiedzającym. Nieprzestrzeganie tego warunku może stanowić podstawę do wykluczenia z wycieczki bez zwrotu poniesionych kosztów;

4.jedzenie, picie i żucie gumy we wnętrzu obiektu, wchodzenie z lodami, napojami, jedzeniem itp.;

5.wyrzucanie czegokolwiek do zbiorników, zbieranie kwiatów, zbieranie owoców, łamanie gałęzi drzew i krzewów, chodzenie po trawnikach i po nieoznakowanych drogach, biwakowanie na terenie obiektu, ogrodach, rozwieszania plakatów, promowanie jakichkolwiek towarów, usług a także zakłócanie spokoju i porządku oraz karmienie, zakłócanie lub denerwowanie zwierząt i ptaków na terenie;

6.jazda na terenie budynku dowolnymi pojazdami dwu- lub czterokołowymi (z wyjątkiem wózków inwalidzkich dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych). Rowery można przechowywać tylko w wyznaczonych miejscach.

7.parkowanie pojazdów poza wyznaczone parkingi samochodowe i publiczne

8. dotykać skrzynek elektrycznych, sprzętu sygnalizacyjnego, gaśnic i innych urządzeń technicznych.

10. Ruch bez nadzoru dla psów i innych zwierząt w okolicy jest niedozwolony, ich dostęp do wnętrza budynku  jest dozwolony tylko klatce lub w ramionach właściciela.

11.Fotografowanie, filmowanie i inna dokumentacja z użyciem lampy błyskowej, statywu, selfie stick lub innych akcesoriów fotograficznych jest zabroniona we wnętrzach wymienionego budynku lub w innych wyznaczonych częściach obiektu. Wszelkie zdjęcia, filmy lub inne dokumenty wykonane na terenie są zabronione w celach komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Regionalnego Urzędu Dziedzictwa w Sychrow. Dla celów naukowych, dokumentacyjnych, promocyjnych i innych administracja terytorialna udziela zezwolenia na pisemny wniosek.

12.Zabrania się latania bezzałogowymi statkami powietrznymi (drony, multikoptery itp.) I modelami samolotów na całym obszarze bez uprzedniej pisemnej zgody kierownika administracji budynku.

13.Geocaching i powiązane działania oraz organizacja innych sportów eksperymentalnych i plenerowych są dozwolone tylko za zgodą zarządcy obiektu.

Artykuł 6 - PRZEPISY SZCZEGÓLNE

Fotografowanie w celach niekomercyjnych bez użycia lampy błyskowej jest dozwolone we wnętrzach 1. i 2. piętra, z wyjątkiem przestrzeni na 2. piętrze wieży (gdzie znajduje się oryginalny posąg św. Barbary).

Artykuł 7 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Odwiedzający mogą składać prośby, pochwały lub komentarze na adres bartova.iva@npu.cz . Zwiedzający ma możliwość wyrażenia swojej pochwały, komentarza lub pytania ustnie, na piśmie lub telefonicznie i skontaktowania się pod adresem Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Regionalnego Urzędem ds. Dziedzictwa w Sychrovie:

Národní památkový ústav, územní památkovou správu na Sychrově, Zámek č. p. 3, Sychrov, 463 44, Mgr. Lucie Bidlasové lub e-mail bidlasova.lucie@npu.cz

2.Odwiedzający jest odpowiedzialny przed Narodowym Instytutem Dziedzictwa za naruszenie zasad dla zwiedzających i szkody wyrządzone na mieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpowiedzialność administracji obiektu za wszelkie szkody poniesione przez zwiedzających podczas ich pobytu na terenie regulują ogólnie obowiązujące przepisy. Narodowy Instytut Dziedzictwa nie ponosi odpowiedzialności wobec odwiedzających za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania tych zasad.

3.W uzasadnionych przypadkach wyjątki może dopuścić kierownik administracji obiektu.

4.Niniejszy regulamin dotyczący odwiedzających wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.