Historické stavby provozního zázemí šlechtických sídel

Pro odborníky

18. specializovaná konference Sdružení pro stavebně-historický průzkum na státním hradě Grabštejn s podtitulem Gallasové a Clam-Gallasové jako hospodáři a správci v severních Čechách od novověku do pozemkových reforem

Konferenci pořádají:  Sdružení pro stavebně-historický průzkum, z. s. a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, ve spolupráci se správou státního hradu Grabštejn (Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově).

Cílem konference je představit specifika staveb, jež ve své historii sloužily jako finanční a hospodářské zázemí panství a generovaly tak zdroje pro udržování panských sídel a jejich reprezentaci.

Typologicky se jedná jak o velké celky hospodářských dvorů, pivovary, lihovary, cukrovary a další provozy (vyjma „klasické“ industriální architektury), tak o menší jednotlivé stavby. Pozornost pak bude věnována v jedné ze sekcí programu i stavbám pro (hospodářská) zvířata.

Během konference budou akcentovány výše uvedené provozy na severočeských panstvích Gallasů a Clam-Gallasů. Součastí programu se pak stane prezentace nejen samotného komplexu hradu a zámku na Grabštejně, ale také jeho hospodářského zázemí čítajícího kromě rozsáhlého hospodářského dvoru barokní sýpku, bažantnici, formální i zásobní zahrady ad.

Pro účastníky konference jsou plánovány exkurze do výše uvedených částí areálu, stejně tak jako celodenní exkurze do prostoru hospodářského dvoru v Zákupech, který se vymyká typickému vnímání kategorie hospodářských dvorů.

Typologie uvedených staveb se v průběhu času vyvíjí a mění, objevuje i mizí. Téma lze časově zařadit už do období středověku, hlavní těžiště však leží v novověké části historie, především před vznikem typicky továrního provozu. Zajímavé však bude sledovat i proměnu hospodářského zázemí panského sídla po zrušení nevolnictví i roboty a po vzniku první republiky a dále její pokračování v období pozemkových reforem 20. a 30. let 20. století v souvislosti i se změnou společenského postavení šlechty i majetkového vlastnictví rozsáhlých nemovitostí.

Výstupem konference budou nejen jednotlivé příspěvky přednášejících uvedené během jejího trvání, ale i tiskem vydaný sborník těchto konferenčních příspěvků.

 

Sdružení pro stavebně-historický průzkum, z.s.

Sdružení je dobrovolná, nevládní a nezisková organizace působící na území České republiky. Sdružuje fyzické osoby, které se zabývají výzkumem a průzkumem historického stavebního fondu.

A jeho cílem je úsilí o komplexní vědecké poznání a interpretaci stavebního dědictví minulosti jako hmotného historického pramene a historického kulturního díla a napomoci tak k posílení společenského vědomí nezbytnosti jeho ochrany a péče o ně.

Sdružení uplatňuje a rozvíjí vědecké metody zkoumání historických staveb, jejich souborů i částí se zvláštním důrazem na stavebně-historický průzkum, prosazuje interdisciplinární spolupráci v této oblasti, organizuje a podílí se na pořádání odborných setkání, konferencí a jiných odborných vzdělávacích a osvětových akcích, které jsou v souladu s cílem a zaměřením Sdružení, podílí se na publikační činnosti.

Stanovy Sdružení pro stavebněhistorický průzkum byly ministerstvem vnitra schváleny dne 16. října 2001. Další informace na internetové stránce  Sdružení pro stavebně-historický průzkum: www.svornik.cz.

 

ÚOP v Liberci

Územní odborné pracoviště v Liberci je krajským pracovištěm Národního památkového ústavu s působností v Libereckém kraji. Zabýváme se poznáváním, dokumentací a prezentací jednotlivých památek, souborů památek i památkových rezervací a zón na území kraje.

www.npu.cz/cs/uop-liberec

 

Hrad Grabštejn

Grabštejn je původně gotický hrad ze 13. století, který byl v 16. století přestavěn na renesanční zámek. Základní prohlídkový okruh seznamuje návštěvníky s životem šlechty i sloužících na hradě od 16. do počátku 20. století. Klenotem prohlídky je renesanční kaple sv. Barbory s bohatou malířskou výzdobou ze 16. století.  Hradní věž nabízí vyhlídku na rozhraní Polska, České republiky a Německa. V objektu možnost svateb i komerčních pronájmů, oživené prohlídky i prohlídky pro rodiny s dětmi, sezónní výstavy a kulturní akce, hudební festivaly.

www.hrad-grabstejn.cz; FB – Grabštejn

 

ÚPS na Sychrově

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově je jedním ze čtyř pracovišť zabývajících se správou objektů v péči Národního památkového ústavu. NPÚ je největší příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR a z pověření státu spravuje a veřejnosti zpřístupňuje více než sto nemovitých památek. V rámci zpřístupněných objektů pečuje také o přibližně tři čtvrtě milionu sbírkových předmětů a též o typické součásti zámeckých i hradních areálů: historické zahrady a parky. Z konvolutu památek přímo ve správě NPÚ je sedm zapsáno v Seznamu světového dědictví UNESCO.

NPÚ, územní památková správa na Sychrově se stará o osmnáct památek na území Libereckého, Pardubického a Královéhradeckého kraje. Další informace najdete na www.npu.cz/cs/ups-sychrov/pro-media a www.npu.cz

 

Více podrobností naleznete na webu Sdružení pro SHP www.svornik.cz, kde bude do 4. června 2019 zveřejněn podrobný program konference.

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obracejte na Mgr. Michala Panáčka, Mánesova 862, 470 01 Česká Lípa, +420 608 047 366, email: svornik2019@gmail.com

 

Konference se koná v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů – Gallasové a Clam-Gallasové: Noblesa severních Čech.